Nieuwsbrief 11 i.v.m. de coronamaatregelen

Aangemaakt door Luk De Mey op 14 april, 2020 - 19:18

VLEKS NIEUWSBRIEF 11 i.v.m. coronamaatregelen

Dinsdag 14 april 2020

 

Beste ouders,

 

We zijn ondertussen in de vijfde week van de lockdown. Tot nader order gelden de federale coronamaatregelen tot en met 19 april. De Nationale Veiligheidsraad zal morgen – woensdag 15 april – op basis van de gezondheidsadviezen van de experten (virologen – professoren – dokters - …) beslissen of er een verlenging komt tot 3 mei.

 

Het is op dit moment dus niet zeker of de lessen op school na de paasvakantie nog een poos opgeschort blijven en of thuiswerk (of langeafstandsonderwijs) dan nog aan de orde is. Maar persoonlijk denk ik wel aan een verlenging tot 3 mei.

 

Zoals ik in een vorige nieuwsbrief reeds meergaf, wordt er aan verschillende scenario’s gewerkt voor het basis-, secundair en hoger onderwijs. De minister heeft voor het basisonderwijs reeds gesteld dat nieuwe leerstof moet aangeboden worden via een vorm van preteaching. Dit moet gebeuren op een manier dat voor iedereen (leerlingen, leraren, directie, ouders) doenbaar en haalbaar is. Eens de school opnieuw opstart, zouden deze lessen hernomen worden (dus een tweede keer aangeboden worden als herhaling en vastzetting).

 

“Cruciaal is dat er alles wordt aan gedaan om iedereen aan boord te houden bij deze start én dat de rol van ouders zich beperkt tot het creëren van een goede leercontext voor hun kind. Zij vervangen de leraar niet!”, aldus de minister. 

 

Wat hebben we reeds concreet gedaan voor onze kinderen?

 

-        Onze leerkrachten lager onderwijs hebben de nieuwe leerstof die nog moet onderwezen worden, in kaart gebracht. Ze bekijken welke leerstof expliciet nodig is voor het komende nieuwe leerjaar in september.

o   Wat bedoel ik met ‘expliciet’? Leerstof waarop moet verder gebouwd worden voor taal en wiskunde, ook deels voor wero. Er zijn vakonderdelen binnen godsdienst en wero die niet expliciet nodig zijn om de overstap te maken naar een hoger leerjaar. Voor taal en wiskunde ligt dit anders.

o   Let wel: ook voor wero wordt er nieuwe leerstof voorzien. Dit zullen eerder leesopdrachten, opzoekopdrachten, … zijn.

-        Onze kleuterleerkrachten hebben ook een duidelijk zicht op wat uw kleuter moet weten , kennen en begrijpen tijdens deze kleuterperiode. Hieraan wordt gewerkt binnen de aangeboden opdrachtjes, spelletjes (let op: dit zijn steeds lerende spelletjes) en filmpjes. Voor onze derde kleuterklassers zullen de taal- en wiskundige begrippen sterk aangebracht en herhaald worden. Dit met zicht op het eerste leerjaar.

 

 

 

-        Momenteel verwerk ik de enquêtes die ik doorgestuurd heb (aparte enquête voor kleuter en lager). A.d.h.v. deze enquêtes sturen wij bij waar nodig en waar noodzakelijk. Van harte dank voor jullie medewerking hieraan!

-        Momenteel is de uitgeverij Vanin bezig om via BINGEL (lager onderwijs) ook te kunnen werken zoals met TEAMS. M.a.w. dat er meer instructiefilmpjes bij nieuwe leerstof kunnen doorgegeven worden.

-        Ook voor de kleuterafdeling ben ik bezig om te kijken hoe wij meer visueel kunnen werken. Ik ervaar a.d.h.v. berichtjes van ouders, dat de kleuters ook hun juf via een filmpje willen zien. Hieraan wordt gewerkt.

 

Nieuwe leerstof…

 

Wanneer nieuwe leerstof wordt aangebracht, is het niet altjd evident voor ouders om dit te ondersteunen. De ‘manier’ van uitleggen (de lesinstructie in onderwijstermen) gebeurt op een specifieke wijze. De pedagogie van leerkrachten is vaak anders dan de manier hoe ouders een pedagogische uitleg geven. En pas op, daar is niets mis mee J !

Voor bepaalde zaken binnen de nieuwe leerstof, zullen onze mensen ook enkele aandachtspunten en aanbevelingen meegeven aan de ouders, dit ter ondersteuning.

 

Concreet: preteaching

 

·       De leertijd van de leerlingen mag maximaal de helft bedragen van de werkelijke leertijd in de klas. Want online zelfstandig leren is een pak intensiever dan les krijgen in de klas.  D.w.z. maximaal 3 à 4 uur per dag (cf. minister).

·       Er wordt rekening gehouden met de leeftijd en mogelijkheden van de kinderen.

·       Er wordt rekening gehouden met wat haalbaar is voor welk kind.

·       Er wordt gefocust (zie ook hierboven) op beknopte lesinstructie. Dus een korte maar krachtige en heel duidelijke uitleg.

·       Er wordt deeltje per deeltje afgewerkt. Geen twee of meer nieuwe zaken per dag per vak.

·       We zorgen dat de leerkrachten bereikbaar zijn om hulp te bieden.

·       We ondersteunen met duidelijke filmpjes waar nodig.

·       We bekijken of een online ‘vragenhalfuurtje’ kan gerealiseerd worden. Dit moet ook haalbaar zijn voor thuis (computer, webcam, …). Dit onderzoeken wij.

·       Leren is nu belangrijker dan evalueren! In deze fase is het dan ook belangrijk de onderwijstijd te maximaliseren. Als een leerkracht evalueert, is dit louter uit informatief oogpunt. Hierover kan dan feedback gegeven worden.

·       De actieve betrokkenheid van ouders mag maximaal 2 uur per week zijn (cf. minister). Daarnaast vraagt men ook de effectieve instructie en/of begeleiding van de ouders te beperken.

 

Geruststelling

 

Aan onze ouders vragen wij te beseffen dat hun rol bestaat uit de juiste context te creëren om hun kind te laten leren. Men moet er zich bewust van zijn dat wij niet vragen om vervangende leerkrachten te zijn. De klastitularissen staan hier klaar voor!

We maken ook gestructureerde dagindelingen zodat met vaste leermomenten kan gewerkt worden. Is belangrijk naar de ouders en naar de leerlingen toe.

 

Beste ouders, ik werk ook aan een live online infoavond om regelmatig te rapporteren over het thuiswerk. We doen er alles aan om jullie kinderen en jullie zelf te begeleiden.

 

Geef ik nog mee:

 

·       Het Heilig Vormsel wordt verplaatst naar zaterdag 27 en zondag 28 september. Dus voor Grembergen zal dit zondag 28 september zijn.

·       De Eerste Communie is een ander verhaal. Deze viering opschuiven naar 2021 is mijn inziens niet haalbaar. Hierover wordt overlegd met de pastoor en de koster. Het aantal communicanten zou dermate groot zijn … dat de kerk te klein zou zijn. Waarschijnlijk gaan de eerstecommunicanten hun communie kunnen doen in een hoogmis op zondag in september van dit jaar (een tiental kinderen per viering). Maar niets is hier definitief. Dit moet nog besproken worden.

·       Schoolreizen, toneeluitstappen, leeruitstappen, openklasdagen en schoolfeest zijn afgelast.

·       Infoavond 1ste leerjaar: ik ga ervan uit dat ook in juni – ook al is de school misschien dan wel al open – er geen samenscholingen voor volwassenen zullen mogen plaatsvinden. Pas op, dit is mijn persoonlijk gedacht. Hopelijk ben ik mis… Ik ga met juf An en juf Martine afspreken om ofwel online ofwel via een filmpje deze info door te geven.

·       Voor de nieuwe toekomstige peuters voorzien wij een infoavond eind augustus. Mits toelating van de veiligheidscel doen we het in juni.

·       Domiciliëring facturen: ik stuurde reeds een mail om de problemen aan te kaarten. Onze mensen zijn hier mee bezig. Onze boekhouder gaat de fouten die gebeurd zijn met de domicimiëringen (fout ligt bij Belfius) rechtzetten na de paasvakantie. Vroeger kon echter niet omdat we info van Belfius dienden te ontvangen.

·       Afscheidsfeest 6de leerjaar: hier liggen we ook wakker van… Een belangrijke schooltijd afsluiten  - basisschool is vaak de helft of een derde van de schoolcarrière! – moet op een feestelijke manier gebeuren. De school en leerkrachten die hen leerde lezen, rekenen, schrijven, … enkel met een ‘dankjewel’ uitwuiven, zou erg zijn. Maar we zijn vindingrijk! We zien wel!

 

Beste ouders, we houden u op de hoogte. Donderdag mag u een nieuwe nieuwsbrief verwachten. We zijn benieuwd wat de Nationale Veiligheidsraad gaat brengen.

 

Verzorg jullie zeer goed! Leef de maatregelen na!

Hou jullie gezond! Want je weet: we missen jullie!

 

Genegen groeten,

 

Luk De Mey

directeur

Share this